ஸ்ரீரமணாச்ரமத்

தமிழ்ப் பாராயணத்திரட்டு

பாடல்கள் மட்டும்

முன்னுரை

தமிழ்ப் பாராயணத்தின் வரலாறு

திங்கட்கிழமை - பாடல்கள் வரலாறு

திங்கட்கிழமை (அருணாசல ஸ்துதிபஞ்சகம்)

1.அருணாசல தீபதர்சன தத்துவம்

2.அருணாசல மாகாத்மியம்

3.அருணாசல அக்ஷரமணமாலை

4.அருணாசல நவமணிமாலை

5.அருணாசல பதிகம்

6.அருணாசல அஷ்டகம்

7.அருணாசல பஞ்சரத்னம்


செவ்வாய்க்கிழமை - பாடல்கள் வரலாறு

செவ்வாய்க்கிழமை (உபதேச நூன்மாலை)

1.உபதேசவுந்தியார் - கலிவெண்பா

2.உள்ளது நாற்பது

3.உள்ளது நாற்பது - அனுபந்தம்


புதன் கிழமை - பாடல்கள் வரலாறு

புதன் கிழமை ( I.உபதேச நூன்மாலை)

1.ஏகான்ம விவேகம்

2. அப்பளப்பாட்டு

3.ஆன்மவித்தை

II.அனுவாத நூன்மாலை


வியாழக்கிழமை - பாடல்கள் வரலாறு

வியாழக்கிழமை (அநுவாத நூன்மாலை )


வெள்ளிக்கிழமை - பாடல்கள் வரலாறு

வெள்ளிக்கிழமை (அநுவாத நூன்மாலை )


சனிக்கிழமை - பாடல்கள் வரலாறு

சனிக்கிழமை (ஸ்ரீ ரமண ஸ்துதிபஞ்சகம்)

தட்டச்சு தேடல்
    

Home